• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Fripladstilskud

Det er muligt at søge om at få et mindre tilskud til betalingen af skolepenge og SFO, hvis forældrenes indtægtsgrundlag er mindre end:

  • kr. 356.078,- ved 1 barn 
  • kr. 370.536,- ved 2 børn 
  • kr. 385.000,- ved 3 eller flere børn 

Download fordelingsnøgle

Hvis du ønsker at søge om fripladstilskud for skoleåret 2020-2021, skal du udskrive ansøgningsskemaet her. Skemaet består af 3 sider.

Skemaet skal afleveres på skolen senest d. 1. september 2020. Denne dato er absolut sidste frist for ansøgning. Ansøgninger der afleveres efter d. 1. sept. kan IKKE komme i betragtning.

Det er kun de biologiske forældres indtægt, der medregnes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget.

Er forældrene skilt, separeret eller ikke har fælles forældremyndighed medregnes kun indtægten hos den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed. Hvis der er fælles forældremyndighed medregnes kun indtægten hos den af forældrene, hvor eleven er tilmeldt folkeregistret.

Ultimo januar 2021 sender vi brev til alle der har ansøgt om tilskud. Af brevet fremgår det, om man er blevet bevilget tilskud eller ej. Tilskuddet udbetales enten som et engangsbeløb eller ved at reducere skolepengene for marts, april, maj og juni 2021. 

Vi kan ikke på forhånd oplyse om tilskuddets størrelse. 

Det er ikke muligt at søge om fripladstilskud vedr. SFO-betaling for elever i 4.kl. jvf. ministerielle regler.

Særligt COVID-19 tilskud

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19


På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.

COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

  1. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
  2. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.
 
Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.

Tilskuddet vil blive modregnet i skolepengebetalingen for måneden efter den måned, der søges om tilskud til. For eksempel vil tilslud for september blive modregnet i skolepengebetalingen for oktober. Hvis et tilskudsbeløb overstiger den månedlige skolepengebetaling, kan beløbet dog overføres til en bankkonto.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Hvis du ønsker at søge om tilskud skal skemaet afleveres senest den 5. i måneden efter den første måned, der søges tilskud til.

Når skemaet er afleveret gælder det for perioden fra startdatoen anført på skemaet til 31.7.2021.
Hver d. 1. i måneden vil du modtage en bekræftelsesmail, hvori du på tro- og love skal erklære om de økonomisk forringende vilkår fortsat har været gældende for foregående måned.
Svarer du ikke tilbage på denne mail, kan du ikke tildeles tilskud for ansøgningsmåneden.

Hvis dine økonomisk forringede vilkår bedres, skal dette meddeles skolen og din ansøgning bortfalder.

Tildeles du tilskud påhviler det dig at opbevare dokumentation (f.eks. opsigelse, regnskabsdokumentation eller lign) for den økonomiske påvirkning som følge af Covid-19 og varigheden heraf indtil d. 31. december 2022.

Hent ansøgningsskema