• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet

Kapitel 2

Elevernes faglige standpunkt og udbytte af undervisningen

 

Forord:

Fredag den 10. august 2018 afholdt Solhverv Privatskole pædagogisk dag som et led i skolens selvevaluering med deltagelse af alle skolens lærere.

Hele dagen var afsat til kapitel 2 i selvevalueringsmodellen om elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen.

Jens Winther indledte med et inspirerende oplæg til dagen.

Foredraget handlede om den svære/gode/vanskelige samtale med forældre og forventningsafstemning.

Eftermiddagen var afsat til workshops om dagens emne.

I første workshop var lærerne inddelt i 3 grupper med lærere fra både indskoling, mellemgruppe og udskoling.

Anden workshop var indskolingslærerne, mellemtrinslærerne og udskolingslærerne i hver sin gruppe.

Resultatet af pædagogisk dag kan ses her:

 

1. Skolens evalueringsmetoder

Hvilke evalueringsmetoder bruger skolen til at vurdere elevernes udbytte af undervisningen? Det kan være almindelige test, prøver og opgaver i skolen fx de nationale test, der sætter fokus på læring og udvikling. Der kan evt. føres elevlogbog, der skaber refleksion hos eleverne, dokumentation af læring og forankring. Formentlig er der ingen skole, der vurderer udbyttet på baggrund af formodninger. Hvilke evalueringsmetoder benytter man systematisk på skolen? Hvilke evalueringsmetoder benytter man i de enkelte fag m.v.?

 

Indskolingen

 • Hogrefe-test bruges i dansk
 • National test fra 2.kl i både dansk og matematik
 • Diagnostiske test (skole-hjem)
 • Årsmapper/portefolio
 • Trivselsundersøgelser
 • Elevsamtaler
 • Mat-test
 • Matematik-fessor
 • Grammartip
 • ”Tip en 13’er”
 • Evalueringssider i bøgerne
 • Diktater
 • Evaluering af afleveringer
 • Fremlæggelser og udstillinger/koncerter
 • Ønsker
  • Ønske om vikardækning ved elevsamtaler

Mellemtrin

 • Hogrefe-test
 • Terminsprøver
 • Gamle eksamensopgaver
 • Logbøger
 • Det som de forskellige materialer ligger op til (fx Fandango)
 • Diktater
 • Staveprøver
 • Læseprøver
 • Rette bøger/hæfter
 • Karakterer
 • Nationale tests
 • Fremadrettede procedurer/ønsker
  • Fokus på trivsel og social evaluering
  • Supervision + AKT-vejleder

Overbygning

 • Vi evaluerer både summativt og formativt for at styre den enkelte elevs udvikling og læring
 • Input fra indskolingen: udstillinger mv. tæller også som evaluering
 • I løbet af skoletiden
  • Diagnostiske test
  • Nationale test
  • Diverse prøver, afleveringer, opgaver, fremlæggelser
   • Herunder terminsprøver, online staveprøver mm.
  • Trivselsundersøgelse
  • Skole-hjemsamtaler
  • Elevsamtaler
  • Diverse onlineportaler og prøver
  • Diverse feedbacks på opgaver, prøver, fremlæggelser
  • Naturfaglige forløb
  • Sprog – onlineportal engelsk

 

 • Anmærkning/ønsker
  • De nationale test kan ligge langt fra den måde, vi gerne vil lære eleverne at arbejde på. Fx ved mødet med nye/ukendte ord, hvor testen ikke giver mulighed for at undersøge/slå op
  • Vi efterspørger klare regler for, hvilke lærere der skal med til skole-hjem samtalerne – ingen lærer skal sidde alene
  • Ressoucer til elevsamtaler
   • Ønske om vikardækning ved elevsamtaler
   • Tid til den personlige samtale
   • Coach/AKT-lærer

 

2. Inddragelse af elever

Mange evalueringsmetoder eller evalueringsværktøjer involverer den enkelte elev. Hvordan og hvor ofte inddrager skolen eleverne i evalueringen af deres eget faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen? Forskning viser, at feedback - fra lærer til elev og fra elev til lærer giver en høj læringseffekt.

 

Indskolingen

 • Evalueringssamtaler/evalueringsskema
 • Daglig feedback på faglighed og trivsel
  • Her er det mest ”lærer til elev”, men vi forbereder dem på ”elev til lærer-feedback”
 • Ønsker:
  • Et stort fra indskolingen er hjælp til at kunne afholde elevsamtaler med det enkelte barn

Mellemtrin

 • Årsmapper
 • Elevsamtaler (er givet godt ud)
  • 15 min. pr elev
  • 1 gang årligt
  • Vikardækning
  • Elev afleverer noget på skrift inden samtalen
 • Ønsker:
  • Tid til elevsamtaler (skal prioriteres)
  • Diskutere fokus/målet med skole-hjemsamtalen samt formen herfor
  • Fælles snak om hvornår eleverne er med til skole-hjemsamtale
  • Mulighed for og tilbud om hjemmebesøg fx i 0. kl (tilbud)

Overbygningen

 • Elevsamtaler
 • Kollektive samtaler på klassen
 • Standpunkt – karakterblad (3 gange)
 • Procedurer fremadrettet/ønsker:
  • Ressourcer til elevsamtaler
  • Gerne flere elevsamtaler
  • Eleverne skal evaluere på ”os” ift. emne, arbejdsmetoder
   • Eleverne skal lære at give konstruktiv feedback
   • Formålet med evalueringen skal stå klart
   • Evalueringen bør udvides til hele overbygningen

 

3. Inddragelse af forældre

Hvordan og hvor ofte inddrager skolen forældrene i evalueringen af deres børns faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen? Inddragelse af forældrene handler bl.a. om, hvad forældrene kan gøre, hvad skolen kan gøre, og hvad eleven kan gøre.

Indskolingen

 • To skole/hjemsamtaler pr. år – én i starten af skoleåret og én sidst på året
 • Intra bruges aktivt i det daglige
 • Der afholdes forældremøder én gang pr. år
 • Vi stiller krav til forældreinvolvering i barnet faglige, sociale og personlige udvikling

Mellemtrin

 • Ønsker:
  • Forventningsbladet opdateres (lektier + intra) og bruges løbende i elevens skolegang

Overbygningen

 • Skole-hjemsamtaler
 • Om nødvendigt ekstra-møder
 • Karakterer med returnering af underskrift fra hjemmet
 • Kommunikation via Intra
 • Forældremøder
 • Ønsker:
  • Klare og tydelige regler for kommunikation mellem forældre og lærere

 

4. Samarbejdet mellem lærerne og videndeling

Hvordan fungerer samarbejdet mellem lærerne om elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen? Hvordan foregår videndelingen blandt lærerne med det formål, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, så eleven så vidt mulig tilegner sig de kompetencer, der følger af de fastsatte undervisningsmål?

Indskolingen

 • Teammøder
 • Årgangsmøder
 • Fagmøder
 • Daglige overleveringer lærerne imellem
 • Kommunikation på intra
 • Støtte/inklusion
 • Overlevering mellem sfo og skole

Mellemtrin

 • Ønsker
  • Hvad skal vi bruge vores mødedage til? Tid til at spare og dele med teamet i klassen, evt. kun de problematiske elever, klasseteamet skriver om elev inden mødet, mødet SKAL afholdes (klassegennemgang)
  • Fagudvalgsmøder skal være faste dage (dele kursuserfaring, enighed om materialer)
  • Overlevering skal være en/(flere) fast(e), dag(e) inden ferien; evt. i dansk, matematik, engelsk
  • Øget fokus på vidensdeling efter kurser

Overbygningen

 • Fast struktur og afholdelse af fagteams og klasseteams
 • Teammøder
 • Faggruppemøder
 • Vidensdeling via intra
 • Uformelle møder
 • Ønsker
  • Møderne skal have en dagsorden, således der kommer et indhold
  • Fokus på vidensdeling

 

5. Underretning om standpunkt og udbytte af undervisningen

Skolen skal regelmæssigt orientere forældrene og eleverne om skolens syn på elevens udbytte af undervisningen. Skole/hjem-samtalerne kan være udgangspunkt for denne orientering, men det kan også være elevplaner, karakterbøger m.v. Når det kommer til evalueringen af skolens orientering af forældrene og eleverne, er det værd at holde sig for øje, at skolen og skolens lærere må kunne give en saglig og faglig feedback i forhold til elevernes læreprocesser. Skolen og skolens lærere må kunne give en saglig og faglig bedømmelse af de resultater, eleverne opnår i deres skolearbejde. Desuden dokumentation, der fastholder resultaterne og udbyttet af skolens undervisning til gavn for eleverne, læreren og forældrene.

Indskolingen

 • Skole-hjem samtaler/kommunikation
 • Prøver

Mellemtrin

 • Overleverer resultater af fx tests og prøver til skole-hjemsamtalerne
  • Men er det det vigtigste fokus?
 • Ønsker
  • Mere fokus på personlig udvikling, social trivsel til skole-hjemsamtalerne
  • Eleverne skal mere på banen
   • Skal selv fortælle og tales med/til – ikke om
  • Vigtigt at eleverne reflekterer over egen læring

Overbygningen

 • Karakterblad
 • Ved skolehjemsamtalen samles op/ridses op/fremadrettes
  • Der evalueres formativt for at holde kursen
 • Ønske
  • Nødvendigt med tid til den formative evaluering

 

Konklusion

Under udarbejdelse.