• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Tilsyn på Solhverv

Pædagogisk tilsyn

Ifølge friskolelovens § 9 skal skolens forældre føre tilsyn med skolen. Det gøres dels ved at deltage i skolens arrangementer som skole-hjem-samtaler, forældremøder, forældredage osv., og dels ved at forældrene vælger en ekstern tilsynsførende, som ikke må have direkte tilknytning til skolen. Denne tilsynsførende skal føre tilsyn med at undervisningen står mål med, hvad der sker i folkeskolen.

9. Tilsynet med en fri grundskoles almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, påhviler forældrene til børn i skolen (forældrekredsen). Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Stk. 4. Den tilsynsførende afgiver hvert år en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om elevernes standpunkt i de fag, der er nævnt i stk. 2. Skønner den tilsynsførende, at standpunktet ikke står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen, fastsættes en frist på mindst 3 måneder til forbedring af forholdene. Finder den tilsynsførende stadig undervisningen mangelfuld, indberettes det efter høring af forældrekredsen og skolens bestyrelse til kommunalbestyrelserne i elevernes bopælskommuner.

På Solhverv Privatskole har bestyrelsen valgt tilsynsførende Klaus Lundsgaard fra skoleåret 2020/21 fra ministeriets tilsynsliste. Klaus Lundsgaard er skoleleder på Hjørring Privatskole.

Uddrag fra Tilsynserklæringen 22-23

 

Tilsynets sammenfatning
 

Solhverv privatskole er en skole, der bygger på en anerkendende tilgang til eleverne. Skolen sikrer, at alle elever får de bedste deltagelses muligheder i fællesskabet.

I de mindre klasser bliver eleverne præsenteret for forskellige faglige og æstetiske indtryk, som de bearbejder til forskellige udtryk. Eleverne oplever mangfoldigheden i at kunne udtrykke sig på forskellig vis. De lærer, at der er forskellige måder at forstå og se omverden på.

Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau, som varetages af lærere og pædagoger med et stort engagement og faglig dygtighed. Det er tydeligt, at personalet oplever, at de har gode rammer og vilkår til at kunne varetage deres arbejde.

Det fremgår tydeligt, at undervisningen er tilrettelagt ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser med udgangspunkt i målene for fagene og de forskellige elevforudsætninger og potentialer.
Undervisningen bliver gennemført struktureret og målrettet med anvendelse af forskellige læringsaktiviteter såvel analoge som digitale. I undervisningen benyttes varierede  undervisnings-, arbejds- og organisationsformer.
Underviserne optræder med en naturlig professionel autoritet over for eleverne. De udøver professionelt klasserumsledelse, som har stor betydning for elevernes læring og udvikling. De fremtræder både fagligt og pædagogisk kompetente, og de udviser som nævnt stort engagement i deres arbejde.

Der er tydelige forventninger og krav til den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling og læring. Der stilles passende faglige krav og udfordringer i forhold til den enkelte elevs forudsætninger og potentialer. Der er stor opmærksom på, at alle elever får en undervisning, der er tilpasset den enkelte elev.
Skolen har afsat ressourcer for at kunne sikre, at den enkelte elev får mulighed for det største faglige, personlige og sociale udbytte af undervisningen.

Eleverne er meget optaget af at blive dygtigere. Det ses ved deres optagethed og engagement i undervisningen.
De deltager aktivt i undervisnings- og læringsaktiviteterne, såvel de individuelle som de fælles.
Undervisnings- og læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes behagelig, tillidsfuld og høflig omgangsform og -tone mellem lærerne og eleverne og mellem eleverne indbyrdes.

Den samlede undervisning på Solhverv privatskole står til fulde mål med undervisningen i folkeskolen.

Klaus Lundsgaard

Tilsynserklæring for skoleåret 2022/23 kan ses her.

Tilsynserklæring for skoleåret 2021/22 kan ses her.

Tilsynserklæring for skoleåret 2020/21 kan ses her.

I perioden 2017-2020 havde Solhverv selvevaluering. Skema kan ses her.

Solhverv havde fra 2014-2016 Jens Lykke som tilsynsførende. Tilsynsrapporterne kan ses her: 2014/15 og 2015/16.