• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Tilsyn på Solhverv

Pædagogisk tilsyn

Ifølge friskolelovens § 9 skal skolens forældre føre tilsyn med skolen. Det gøres dels ved at deltage i skolens arrangementer som skole-hjem-samtaler, forældremøder, forældredage osv., og dels ved at forældrene vælger en ekstern tilsynsførende, som ikke må have direkte tilknytning til skolen. Denne tilsynsførende skal føre tilsyn med at undervisningen står mål med, hvad der sker i folkeskolen.

9. Tilsynet med en fri grundskoles almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, påhviler forældrene til børn i skolen (forældrekredsen). Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Stk. 4. Den tilsynsførende afgiver hvert år en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om elevernes standpunkt i de fag, der er nævnt i stk. 2. Skønner den tilsynsførende, at standpunktet ikke står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen, fastsættes en frist på mindst 3 måneder til forbedring af forholdene. Finder den tilsynsførende stadig undervisningen mangelfuld, indberettes det efter høring af forældrekredsen og skolens bestyrelse til kommunalbestyrelserne i elevernes bopælskommuner.

På Solhverv Privatskole har bestyrelsen valgt tilsynsførende Klaus Lundsgaard fra skoleåret 2020/21 fra ministeriets tilsynsliste. Klaus Lundsgaard er skoleleder på Hjørring Privatskole.

Uddrag fra Tilsynserklæringen 23-24

 

Tilsynets sammenfatning
 

Solhverv Privatskole er en institution, der bygger på en anerkendende tilgang til eleverne og sikrer, at alle elever får de bedste muligheder for at deltage aktivt i fællesskabet. Skolen fokuserer på at skabe et inkluderende miljø, hvor eleverne i de yngre klasser præsenteres for en række faglige og æstetiske indtryk. Disse indtryk bearbejder de til forskellige udtryksformer, hvilket hjælper dem med at opleve og værdsætte mangfoldigheden i at kunne udtrykke sig på forskellige måder. Eleverne lærer, at der er mange måder at forstå og se omverdenen på, hvilket fremmer deres åbenhed og nysgerrighed.
Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et højt fagligt niveau. Den varetages af lærere og pædagoger med stort engagement og faglig dygtighed. Det er tydeligt, at personalet føler, at de har gode rammer og vilkår for at udføre deres arbejde effektivt. Undervisningen er struktureret og målrettet, og den tilrettelægges ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser med udgangspunkt i faglige mål samt elevernes forskellige forudsætninger og potentialer.
Skolen anvender forskellige læringsaktiviteter, både analoge og digitale, og benytter varierede undervisnings-,
arbejds- og organisationsformer. Lærerne udviser en naturlig professionel autoritet over for eleverne og
praktiserer en effektiv klasserumsledelse, som har stor betydning for elevernes læring og udvikling. De fremstår
som både fagligt og pædagogisk kompetente og viser stort engagement i deres arbejde.
Der er klare forventninger og krav til den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling. Skolen stiller
passende faglige krav og udfordringer, der er tilpasset den enkelte elevs forudsætninger og potentialer. Der er
opmærksomhed på, at alle elever modtager undervisning, der passer til deres individuelle behov. Skolen har afsat
ressourcer for at sikre, at hver elev får mulighed for at opnå faglige, personlige og sociale udbytte af
undervisningen.
Eleverne på Solhverv Privatskole er meget engagerede og viser stor iver efter at blive dygtigere. Dette engagement
ses tydeligt i deres deltagelse i undervisnings- og læringsaktiviteter, både individuelle og fælles. Undervisnings- og
læringsmiljøet er præget af en behagelig, tillidsfuld og respektfuld omgangstone mellem lærere og elever samt
mellem eleverne indbyrdes.
Samlet set lever undervisningen på Solhverv Privatskole fuldt ud op til, og i mange tilfælde overgår, de standarder,
der er fastsat for folkeskolen. Skolen skaber en læringsoplevelse, der er både fagligt udfordrende og personligt
udviklende, hvilket giver eleverne et solidt fundament for fremtiden.

Klaus Lundsgaard

Tilsynserklæring for skoleåret 2023/24 kan ses her.

Tilsynserklæring for skoleåret 2022/23 kan ses her.

Tilsynserklæring for skoleåret 2021/22 kan ses her.

Tilsynserklæring for skoleåret 2020/21 kan ses her.

I perioden 2017-2020 havde Solhverv selvevaluering. Skema kan ses her.

Solhverv havde fra 2014-2016 Jens Lykke som tilsynsførende. Tilsynsrapporterne kan ses her: 2014/15 og 2015/16.