• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet

Skole-hjem-samarbejde

Kære forældre til elever på Solhverv Privatskole

 

Et godt skoleforløb kræver et godt samarbejde og god kommunikation mellem skole og hjem, altså mellem elever, forældre og lærere. På Solhverv Privatskole sætter vi skole-hjem-samarbejdet i meget høj kurs, og vi forventer, at I er loyale overfor skolen og vores målsætning og værdisæt.

Vi vægter ansvarlighed, omsorg og respekt for andre meget højt, så alle kan føle sig trygge og værdsatte på skolen, og at forholdet mellem elever og lærere skal være præget af den fælles forståelse for, at det er lærernes ansvar at stille krav, der passer til de enkelte elever og fagenes mål. 

Klassens lærere informerer på skolens årlige forældremøder om undervisningen og klassens trivsel. Ved skolens halvårlige skole-hjem-samtaler, hvor forældre og elev deltager, drøftes elevens trivsel og generelle tilgang, arbejdsindsats og udbytte af undervisningen.   

Vi har en klar forventning om, at I støtter op om jeres barns skolegang og har fokus på bl.a. følgende: 

 • Hjemmet viser levende interesse for barnets skolegang ved at tage ansvar for, at barnet møder skoleklar til tiden, er veludhvilet, har fået morgenmad og medbringer madpakke. 

 • Forældre bakker op om barnets faglige udvikling ved at sætte de rette rammer for lektielæsningen. 

 • Forældre orienterer sig løbende på ForældreIntra vedr. barnets undervisning og orienteringer fra lærere omkring barnets trivsel. Intra tjekkes mindst hver anden dag. 

 • Hjemmet støtter op om møder, arrangementer og tager hensyn til skolens ferieplan. Der er mødepligt til forældremøder og skole-hjem-samtaler. 

 • Vi forventer, at hjemmet aktivt prioriterer skole- og klassefællesskabet. Man medvirker til rummelighed og respekt for forskellige holdninger, og man fravælger ikke fællesskab med skolens øvrige elever. 

 • Vi forventer, at hjemmet hjælper barnet med at vise hensyn og tale et ordentligt sprog. I forlængelse af dette er det vigtigt at understrege, at skolen ikke accepterer groft eller bandende sprogbrug, og at vi med udgangspunkt i den gensidige respekt ikke accepterer stødende eller provokerende påklædning. 

 • Vi forventer, at I respekterer de kommunikationsveje, som skolen anvender. Opstår der problemer kontakter I skolen, lærerne eller skolens ledelse, men I undlader at tale negativt om skolen og personalet i barnets påhør. Vi fører en positiv og konstruktiv dialog, og vi taler til og med, og ikke om. 

 • Vi forventer, at hjemmet tager ansvar for, at barnet føler ansvar overfor fællesskabet i klassen og skolen generelt, samt følger skolens regelsæt. 

Vi ved, at et tæt og godt skole-hjem-samarbejde er en vigtig forudsætning for at barnet får en god og givende skolegang, hvor faglig udvikling og trivsel er i højsædet. Derfor vil vi som skole gøre vores bedste for et vellykket samarbejde. 

Velkommen til et godt og givende samarbejde. 

Peter Hansen
Skoleleder 

Retningslinjer for kommunikationen mellem skole og hjem på Solhverv Privatskole 

Retningslinjerne for kommunikationen mellem skole og hjem har til hensigt at sikre, at Solhverv Privatskole kan opfylde sine overordnede målsætninger om at sikre et godt og trygt skoleliv for alle elever i tråd med skolens værdier. 

Generelt vil Solhverv Privatskole være kendetegnet af et højt kommunikationsniveau, både internt på skolen og mellem skole og hjem. På den måde kan problemer tages i opløbet inden de vokser sig store. Kommunikationen skal være præget af tillid, åbenhed og en god tone i tråd med skolens værdier. 

 • Skolen forventer, at alle hjem holder sig dagligt orienteret om diverse henvendelser på Skoleintra.  

 • Skolens personale besvarer henvendelser indenfor 1 arbejdsdøgn medmindre modtager er sygdomsramt.  

 • Skriftlig kommunikation skal generelt foregå via Forældreintra og anvendes til gensidig orientering.  Ved mere komplekse problematikker bør kommunikationen være mundtlig, og eventuelt ved et møde på skolen. Kontakt her klasselærer og/eller skoleleder. 

 • Skolen opfordrer vores forældre til at aftale et eventuelt telefonopkald fra elevens lærer.  

 • Skriftlig kommunikation skal ske til rette vedkommende. I første omgang til elevens klasselærer/faglærer og evt. efterfølgende til skoleleder.  

 • Elevens lærere kontakter løbende forældre i forbindelse med faglige og trivselsmæssige udfordringer. 

 • Ved sygdom informeres klasselærer og gerne faglærer dagligt via Forældreintra/kontaktbogen.  

 • Ved ferie uden for den normale skoleferie kontaktes skoleleder. 

Vi har udarbejdet en skole-hjem folder, som udleveres til alle forældre: Skole-hjem folder