• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet

1. Skolens politik vedr. mobning

1.1. Skolens grundholdning
 

På Solhverv Privatskole lægges der vægt på at skabe et udbytterigt og trygt læringsmiljø, hvor trivsel og det sociale miljø har høj prioritet.

Solhverv Privatskole skole accepterer ikke mobning, og der arbejdes aktivt på at skabe et klima, der forebygger og minimerer antallet af børn, der udsættes for mobning og andre krænkelser.

Vi mener, at alle børnenes voksne har lod og del i at markere overfor børnene, at mobning ikke hører hjemme nogen steder. Hverken på skolen eller udenfor. Det er derfor en fælles opgave for alle voksne omkring børnene på såvel skolen som udenfor, at forhindre mobning i at få fodfæste. 

Som skole griber vi ind med de midler, vi har, når vi erfarer, at mobning måtte finde sted. Til dette formål har vi udfærdiget en handleplan i tilfælde af mobning. 

Den bedste sikring mod mobning er, at alle trives. Dette tillægges stor vægt i skolens værdigrundlag. Derfor bliver trivsel i og udenfor skolen det væsentligste omdrejningspunkt, når vi skal forhindre mobning i at opstå. 

Vi ønsker en tryg og overskuelig skole, hvor mobning som fænomen ikke blomstrer, og vi arbejder alle hver eneste dag for, at det fortsat skal være sådan. Dette kommer også til udtryk i skolens målsætning.

1.2. Målsætning for Solhverv Privatskole
 

Vores første prioritet er at styrke elevernes faglighed. Det gør vi ved at sikre, at alle vores elever trives og har de rette rammer for undervisning. Glade børn lærer mest.
Vi har en struktureret hverdag, så børnene ved, hvad de skal.

Gensidig respekt er vores krav til alle på skolen. Det gælder elever/lærere, lærere/lærere, elever/elever og lærere/elever i mellem. Derfor forlanger vi også, at der er ro i klasserne, når der undervises, og vi accepterer ingen form for mobning på skolen.

Dette sammen med vores gode fysiske forhold - med en grøn skolegård på ikke mindre end 8 tønder land - giver rammerne for at vores elever udvikler sig som hele mennesker.

Vi vil gerne kunne give eleverne et godt solidt grundlag at komme videre på, både personligt og fagligt.

2.     Strategi mod mobning

Jf. skolens grundholdning til mobning vægtes de forebyggende initiativer meget højt på skolen. Nedenunder er opstillet eksempler fra dagligdagen på aktiviteter og tiltag, der er med til at fremme trivsel for det enkelte barn og derigennem mindske grobunden for mobning.

De forskellige aktiviteter og tiltag vil bære præg af at indeholde forskellige samarbejdsrelationer.

Både ledelse, lærere, SFO, elever og forældre indgår som aktive deltagere i de forskellige eksempler.

2.1. Forebyggende aktiviteter og tiltag på Solhverv Privatskole

2.1.1. Overordnet

 • Skolens handleplan i tilfælde af mobning
 • Skolens trivselsplan
 • Trivselsundersøgelser

2.1.2. Skolen

 • Fælles morgensang
 • Emneuger og TRIM-dag hvor eleverne får mulighed for at arbejde på tværs af klassetrinene.
 • Idrætsdagen
 • Juleklippedag
 • Forårskoncert hvor alle elever og familier inviteres til fælles middag med god underholdning leveret af musikklasserne og sjove aktiviteter arrangeret af 8. årgang
 • Ture ud af huset med vores egen bus på spændende og lærerige ekskursioner til eksempelvis naturområder, kulturelle oplevelser eller virksomhedsbesøg.
 • PPR-funktion
 • Skole-hjemsamarbejde
 • Elevråd
 • Gårdvagt og tilsyn
 • Krav om ordentlig omgangstone
 • Undervisningsmiljøundersøgelse (hvert tredje år)
 • Årlige trivselsundersøgelser
 • Legeplads - udeområder

2.1.3. Klassen

 • Klassens trivselsplan
 • Trivsel som et fast punkt på forældremøderne
 • Forældremøder
 • Skole-hjemsamtaler
 • Klasselærerordning
 • Klasselæreren og klassen udarbejder fælles samværsregler.
 • Hytteture og lejrskole i 0., 2., 4., 6., 8., 9. og 10. klasse
 • Klassearrangementer (både for lærere, elever og forældre)
 • Trivselsaktiviteter/-emner. F.eks. via inddragelse af Lions Quest eller ”Trin for trin”
 • (”Den gode stol”, ”Det gode frikvarter”, ”Den gode/dårlige kammerat, Værdiskjold, Pige/drengemøder, klassesamtaler, 
 • Fokus på den fysiske indretning i klassen

2.1.4. Skolefritidsordningen (SFO)

 • Tæt samarbejde mellem skoleledelse og SFO-ledelse
 • SFO-personale deltager i kompetanceteammøder omkring SFO-børn.
 • Samarbejde med klasselæreren i de klasser, der er SFO-børn
 • SFO-personale med på hyttetur i 0. klasse
 • Kontaktpædagoger til klasserne med SFO-børn
 • Mulighed for daglig kontakt med forældrene
 • Fødselsdagsfester
 • Julefest
 • Julearrangement
 • Samtaler med børnene om rigtigt og forkert.
 • Konfliktløsning i dagligdagen – konflikter gøres færdig
 • Overnatning for de større børn
 • Ordentlig omgangstone – Nul tolerance overfor dårligt sprog.
 • Forældresamtaler
 • Planlagte aktiviteter til fremme af samvær og trivsel – herunder blandt andet massage
 • Børnenes trivsel er et fast punkt på personalemøder
 • Pædagogiske overvejelser omkring indretningen i SFO
 • Ordensregler
 • SFO princip: Vigtigt at hvert barn føler sig set og taget godt imod samt at der bliver taget ordentlig afsked med hvert enkelt barn hver dag.
 • Tid til hvert enkelt barn. Tage børnene alvorligt. Markering af børnenes fødselsdag.
  • Nyhedsbreve til forældre
  • Forældrepjecer/-folder
  • Mini SFO
  • Spørgeskema til forældre samt efterfølgende evaluering af Mini SFO
  • Sprogstimulering
  • Forældregrupper

3.    Bidrag og gode råd i kampen mod mobning

3.1. Gode råd til det voksne personale på Solhverv Privatskole

 • Lærere og pædagoger skal via deres gøren og laden være gode eksempler for børnene.
 • Vær ærlig over for dig selv og din relation til hvert enkelt barn.
 • Læg vægt på elevernes trivsel ud fra ovennævnte eksempler på aktiviteter og tiltag.
 • Henvendelser fra elever og forældre skal tages alvorligt – lad være med at bagatellisere problemer.
 • Gør brug af den hjælp du kan hente hos kolleger, ledelse og forældre.

3.2.   Gode råd til eleverne

 • Jeg vil ikke deltage i mobning, men tværtimod hjælpe en anden elev, som bliver mobbet.
 • Jeg stiller de samme krav til mig selv, som jeg stiller til andre.
 • Jeg handler med omtanke, således at jeg ikke bagtaler eller spreder rygter om andre.
 • Jeg er med til positivt at modtage nye elever i klassen og på skolen i øvrigt, og jeg vil gøre en indsats for at få vedkommende til at føle sig som en del af fællesskabet.
 • Jeg skal acceptere, at andre laver sjov med mig.
 • Jeg vil sige undskyld, hvis jeg har gjort en kammerat ked af det.
 • Jeg deltager i klassen, når vi snakker om både den enkeltes og klassens trivsel.
 • Jeg vil være åben over for alle trods forskelligheder.

3.3. 10 gode råd til forældrene

 • Støt læreren i prioritering af klassens sociale liv. Lærere, der sætter konkrete initiativer i gang for at forbedre det sociale liv i klassen, har brug for forældreopbakning, hvis projektet skal lykkes.
 • Tal ikke dårligt om dit barns klassekammerater, deres forældre eller lærere. Det påvirker hele klassens trivsel.
 • Hvis du har mistanke om, at der foregår mobning i dit barns klasse, så kontakt klasselæreren.
 • Hvis du oplever, at der er problemer eller konflikter mellem dit barn og andre børn i klassen, er det vigtigt at du tager kontakt til de pågældende forældre, så I kan tage hånd om problemet i fællesskab.
 • Vær opmærksom på ”usynlige” kammerater i dit barns klasse – børn, der ikke nævnes, er med hjemme at lege osv. ”Usynlige” klassekammerater kan være isolerede mobbede børn, der trænger til at komme med i fællesskabet.
 • Sørg for at opfordre dit barn til at støtte og bakke op om den klasse kammerat, der har vanskelighed ved at forsvare sig selv. Det er især håndsrækningen fra en kammerat, der bryder isolationen omkring det barn, der udsættes for mobning.
 • Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på tværs af klassen. Det er en styrke for barnet at have flere bekendtskaber, og det mindsker samtidig risikoen for, at nogle klassekammerater bliver isoleret.
 • Prioriter samvær med andre forældre i dit barns klasse. Socialt samvær i forældregruppen smitter af på det sociale samvær børnene imellem.
 • Prioriter fødselsdagsinvitationer fra klassekammerater højt. Det udtrykker respekt for og accept af klassekammeraten, der har inviteret til fødselsdag.
 • Når du selv holder fødselsdag for dit barn, så husk den sociale fødselsdagspolitik: alle, ingen "alle pigerne" eller "alle drengene". Selektive invitationer markerer manglende respekt for klassen som et samlet fællesskab. Ikke at blive inviteret opleves meget smertefuldt.

4.    Definitioner 

For at kunne handle sikkert og forsvarligt i forhold til de enkelte situationer er det vigtigt, at man er sikker på definitionen af de begreber, der ofte dukker op når man snakker trivsel eller mangel derpå. 

På Solhverv Privatskole forstår vi begreberne mobningdrilleri og konflikt på følgende måde.

4.1.   Mobning:

"Mobning er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en  enkeltperson, på et sted, hvor denne person er 'tvunget' til at opholde sig."

Udfra definitionen kan mobning kendetegnes ved:

 • Det er et gruppefænomen (typisk)
 • Et mønster der gentager sig over tid (systematik)
 • Formerne kan være aktive ved synlig forfølgelse
 • Eller passive ved den mere tavse udelukkelse
 • Mobning sker ofte på et sted, som offeret ikke kan forlade                                

                                                                            (Defineret af Børns Vilkår)

4.2.    Drilleri:

Drilleri er ofte spontan og tilfældig. Det er at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt.

4.3.   Konflikt:

Foregår mellem to parter, der er nogenlunde lige stærke fysisk og psykisk.

5.    Tegn på mobning

Eksempler på sociale tegn på mobning - fx i en klasse

En klasse kan udvikle en hård tone og omgangsform, fx en meget hånende og dømmende måde at tale med og om hinanden på. 

Eleverne i klassen kan være meget stille og ikke særligt aktive i undervisningen, fordi de er bange for at sige noget, der kan bruges imod dem, eller for at blive gjort til grin: En vogterkultur. 

Stærkt negativ domineret hierarki i klassen, hvor få dominerende elever styrer tonen, og hvad der er ’rigtig og forkert’ i klassen og hvem, det er godt at være sammen med. 

Et socialt undervisningsmiljø fyldt med mange konflikter og uoverensstemmelser, evt. imellem bestemte elever eller grupper af elever. 

En manglende omsorg og interesse for hinanden i forhold til at inddrage og involvere hinanden i klassens interesser og fællesskab. 

En meget opsplittet klasse, med enkelte ensomme elever, eller elever, der altid bliver valgt fra i gruppearbejde, bliver hakket på, eller på anden måde isoleres fra det øvrige fællesskab i klassen, fx i frikvarteret.

Hvis nogle elever konstant må have hjælp fra voksne til at håndtere det sociale liv i skolen. 

Hvis en eller flere elever konstant møder ustabilt frem til undervisningen.

 

Eksempler på individuelle tegn på mobning - hos den, der bliver mobbet

 • Øget fravær 
 • Har mærker fra slag eller andet på kroppen 
 • Har ødelagte sager eller mangler sager 
 • Lider ofte af hovedpine eller mavepine 
 • Har angstanfald og/eller søvnproblemer 
 • Kan begå fysiske overgreb på sig selv, fx skære i sig selv 
 • Manglende livsglæde, energi og mod 
 • Er nem at forvirre og har svært ved at beslutte sig eller udtrykke sig klart 
 • Tvivler på sig selv og får mindre selvværd og selvtillid 
 • Taler et hårdt sprog 
 • Er tavs og indesluttet 
 • Er ensom og isoleret 
 • Er trist og ked af det 
 • Er vred og aggressiv i omgangstone og reaktionsmønster - begynder måske selv at være efter andre 
 • Mister tilliden til andre og oplever alting som anklager mod sig selv 
 • Mister engagement og nærvær i skolen 
 • Klarer sig dårligere i skolen mht. faglige præstationer

6.    Handleplan i tilfælde af mobning

På Solhverv Privatskole har vi følgende retningslinjer når mobning konstateres:

 • Når forældre/elever/lærere/pædagoger mener, at der foregår mobning kontaktes klasselæreren.
 • Klasselærer/klasseteam kontakter ledelsen. I Indskolingen indkaldes desuden SFO-personale i de tilfælde de har kendskab til de implicerede elever. 
 • Om nødvendigt indhentes flere informationer for at oplyse sagens karakter.
 • Parterne gennemgår handlemuligheder og strategi aftales. 
 • De involverede forældre kontaktes mundtligt af klasselæreren, der orienterer om problemet og den vedtagne strategi. Parterne holdes løbende informeret.
 • Klasselærer tager grundige samtaler med det barn, der har været udsat for mobning.
 • Samtaler udføres ligeledes med det/de børn, der har mobbet. Under samtalerne tilkendegives tydeligt, at mobning ikke er en acceptabel adfærd.
 • Der indgås aftaler mellem parterne (nedskrives!).
 • Klasselærer/-team, ledelse og evt. pædagog drøfter herefter evt. orientering af klassens forældre og lærere samt en eventuel inddragelse af klassens øvrige elever. 
 • Endvidere tages der stilling til evt. særlige tiltag i forhold til klassen, så både mobbere og offer kan føle tryghed i klassen.
 • Ophører mobningen ikke, aftales ny strategi sammen med ledelsen. 
 • Evt. indkaldes involverede forældre separat til samtaler med klasselærer og ledelse. 
 • Der afholdes endvidere møder i klassen, hvor ledelse/andre fra klasseteamet deltager. 

 (Alle skridt skal ikke nødvendigvis tages, ligesom rækkefølgen kan fraviges) 

 NB! Skriftlighed tillægges stor vægt hele vejen igennem forløbet!

Vi kan ikke forhindre mobning 100 %, men vi er meget opmærksomme på fænomenet, og vi tager fat i det, når vi opdager, at det foregår, så det kan få en ende. Det tjener såvel "offer" som mobber og "de tavse" bedst.