• Faglighed & fordybelse
 • Glade børn lærer mest
 • Udvikling i udlandet

1. Handleplan i tilfælde af mobning

Når vi på Solhverv Privatskole får en henvendelse fra elever, forældre, personale eller lærere undersøger vi sagen ud fra følgende model:

 

Modellen skitserer overgangen fra hverdagssituationer, som udelukkende kræver en umiddelbar indsats, over mobbelignende situationer til decideret mobning. Her er vi altid interesseret i at høre om hvad, men vi arbejder samtidig på at forstå hvorfor.

Hvad gør du som elev, hvis du oplever mobning:

Du taler med din klasselærer og dine forældre, hvis du selv oplever mobning eller ser andre blive mobbet. Forsøg at undgå en eventuel konflikt ved at opsøge hjælp ved en lærer, kammerat eller anden voksen.

Hvad gør du som forældre, hvis du oplever mobning på skolen:

Du tager straks kontakt til dit barns klasselærer eller skolens ledelse.

Hvad gør skolen, hvis mobning konstateres:

Lærerteamet omkring klassen afholder hurtigst muligt møde, hvor henvendelsen eller bekymringen om mobning er eneste punkt på dagsordenen. En henholdsvis kort- og langsigtet indsats igangsættes hurtigst muligt.

Når mobning forstås som et socialt fænomen, er det de relationelle mønstre i klassen, der skal kigges efter, når handlingsplanen sættes i værk.

Når vores undersøgelse peger på, at det er mobning, anvender vi følgende handleplan:
 

Ledelsens opgave:

 • Sagen undersøges med relevante parter
 • Der udarbejdes midlertidige tiltag, med fokus på at bringe mobning til ophør
 • Sikre at de midlertidige tiltag informeres til relevante medarbejdere og forældre
 • Inden 10 arbejdsdage udarbejdes en handleplan i samarbejde med klasseteamet, der kan bringe mobning til ophør på kort og lang sigt
 • Sikre at handleplanen gennemføres i det daglige
 • Sikre at der følges op på handleplanen og evalueres, og om nødvendigt tages nye tiltag

Klasselærer og klasseteamets opgave:

 • Mødes med ledelsen og udarbejde en midlertidigt plan, der hurtigst muligt stopper mobningen
 • Kontakter i samarbejde med ledelsen de involverede forældre og eventuelt indkalder til et møde
 • Afholder samtaler med de involverede elever inkl. tilskuere til mobningen
 • Udarbejder en langsigtet handleplan der bringer mobningen til ophør og arbejdes med klassekulturen og trivsel i klassen
 • Forpligter sig på at arbejde målrettet med handleplanen og trivselsarbejdet
 • Indkalder de involverede forældre til et eventuelt møde og gennemgår handleplanen
 • Evaluerer handleplanen og det løbende trivselsarbejde, og om nødvendigt tager nye tiltag

Forældres ansvar:

 • Kontakter klasselærer/ledelsen, når man bliver opmærksom på mobning eller mobbelignende episoder
 • Forældre deltager aktivt i det videre forløb og deltager om nødvendigt i møder
 • Forældre taler med sit barn om at bringe mobning til ophør og om at alle skal efterleve skolens værdier
 • Forældre bakker op om den fælles indsats skitseret i handleplanen
 • Bakker op om handleplanen og om den generelle indsats i klassen og på skolen i forhold til at have trygge fællesskaber på Solhverv Privatskole
 • Kontakter skolen løbende, hvis man oplever, at handleplanen ikke har den ønskede effekt

Skematisk handleplan for individuelle og fælles tiltag ifm. konstateret mobning


NB. Handleplanen skal være udarbejdet senest 10 dage efter henvendelsen

Mål: Klassen og enkelt elever:
Tiltag Beskrivelse af tiltag Ansvarlig Evaluering/effekt
Undersøgelse af det psykiske undervisningsmiljø/ klassekulturen. Undersøgelse af elevernes roller og positioner i klassen      
Midlertidig indsats      
Kommunikation til berørte parter      
Kommunikation til samlet forældregruppe      
Interne samarbejdsmøder      
Tilknyttede ressourcepersoner      
Andet      

 

Klagevejledning:

 • Klage over skolens handleplan i forhold til håndtering af en konkret mobbesag, skal formidles til skolens leder
 • Skolens leder har 5 arbejdsdage til at behandle og afgøre sagen
 • Såfremt klager får medhold i klagen, skal skolens leder sikre, at der inden 10 arbejdsdage udarbejdes en konkret handleplan til afhjælpning af problemet
 • Såfremt klager ikke får medhold i klagen, orienteres klager om muligheden for at videresende klagen til Den nationale klageinstans under Dansk center for undervisningsmiljø (DCUM) og skolens bestyrelse.
 • Den Nationale klageinstans afgør klagen.

For yderligere information: https://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobning-grundskole

​2. Antimobbestrategi på Solhverv Privatskole og Børnehave

Skolens grundholdning


Alle på Solhverv Privatskole skal leve op til skolens værdier, så vi bedst muligt sikrer et godt og værdifyldt skoleliv for alle skolens børn. Hver enkelt elev er forpligtet på at deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance.

Skolens værdiord - hvad betyder det for eleven?

På Solhverv Privatskole lægges der vægt på at skabe et udbytterigt og trygt læringsmiljø, hvor trivsel og det sociale miljø har høj prioritet.

Solhverv Privatskole accepterer ikke mobning, og der arbejdes aktivt på at skabe et læringsmiljø, der forebygger negative sociale fællesskaber, krænkelser og mobning.

Den bedste sikring mod mobning er, at alle trives. Derfor bliver trivsel i og udenfor skolen det væsentligste omdrejningspunkt, når vi skal forhindre mobning i at opstå, og tillægges stor vægt i skolens værdigrundlag og daglige trivselsarbejde.

Vores første prioritet er at styrke elevernes faglighed. Læring forudsætter trivsel og vi vil arbejde målrettet for, at alle børn trives på Solhverv Privatskole.

Strategien indeholder disse underpunkter:

 • Formålet med antimobbestrategien
 • Solhverv Privatskoles forståelse af mobning
 • Solhverv Privatskoles forebyggende indsatser
 • Solhverv Privatskoles handlingsplan, når mobning er konstateret
 • Opfølgning på antimobbestrategien

Formålet med antimobbestrategien


Formålet med Solhverv Privatskoles antimobbestrategi er:

 • at skabe rammerne for god trivsel samt at forebygge mobning og digital mobning blandt eleverne
 • at tydeliggøre skolens forståelse, tænkning, forebyggelse og handlinger i forhold til mobning.
 • At skabe tryghed og hensigtsmæssig handling på Solhverv Privatskole i tilfælde af mobning

3. Solhverv Privatskoles forståelse af mobning


På Solhverv Privatskole forstås mobning som et socialt fænomen og ses som helt uacceptable udstødelsesdynamikker mellem individer i sociale sammenhænge. Mobning skal således forstås som en social dynamik, typisk i en klassekultur, som både de mobbende og de mobbede elever alle er en del af. Mobningen opstår i fællesskaber som mangler noget positivt at samles om, så håndtering af mobning handler i høj grad om at forstå de negative mønstre og ændre de negative sociale dynamikker mellem eleverne.
En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger, typisk udstødelse, fra en eller flere personer.

Kendetegn ved mobning (åbner pdf).

4. Bidrag og gode råd i kampen mod mobning (åbner pdf)

5. Forebyggende indsatser på Solhverv Privatskole


Skolen

 • Fokus på skolens værdier ansvar, faglighed, fællesskab, nærvær, respekt og tillid
 • Trivsels og værdiuge - uge 41
 • Trivselsdage i uge 6
 • Fælles morgensang
 • Emneuger, idrætsdag og Motionsdagdag hvor eleverne får mulighed for at arbejde på tværs af klassetrinene.
 • Juleklippedag
 • Forårskoncert
 • Ture ud af huset med vores egne busser på spændende og lærerige ekskursioner.
 • Skole-hjemsamarbejde
 • Elevråd
 • Kendte gårdvagter
 • Krav om ordentlig omgangstone
 • Undervisningsmiljøundersøgelse (hvert tredje år)
 • Årlige trivselsundersøgelser med tilhørende handlingsplan
 • Legeplads - udeområder

Klassen

 • Klassens trivsel og sociale årsplan som et fast punkt på forældremøderne
 • Skole-hjemsamtaler
 • Klasselærerordning
 • Klasselæreren og klassen udarbejder fælles samværsregler.
 • Hytteture og lejrskole i 0., 2., 4., 6., 8., 9. og 10. klasse
 • Klassearrangementer (både for lærere, elever og forældre)
 • Trivselsaktiviteter/-emner.
 • Fokus på den fysiske indretning i klassen

Skolefritidsordningen (SFO)

 • Tæt samarbejde mellem skoleledelse og SFO-ledelse
 • Samarbejde med klasselæreren i de klasser, der er SFO-børn
 • Mulighed for daglig kontakt med forældrene
 • Der fejres fælles fødselsdag den sidste torsdag i hver måned
 • Samtaler med børnene om rigtigt og forkert.
 • Julefrokost i SFO
 • Konfliktløsning i dagligdagen
 • Ordentlig omgangstone – Nul tolerance overfor dårligt sprog.
 • Planlagte aktiviteter til fremme af samvær og trivsel Børnenes trivsel er et fast punkt på personalemøder
 • Pædagogiske overvejelser omkring indretningen i SFO
 • Ordensregler

6. Børnehaven

 • Vi har fokus på Solhvervs værdier, og italesætter, at det er de samme som når man går i skole
 • Vi har en ”rød tråd” fra børnehave – mini-forløb – til skolen
 • VI har et tæt forældresamarbejde
 • Samtale med forældre 1 gang om året, hvor emnet er trivsel og udvikling
 • Udvidet forældresamarbejde ved udfordringer
 • Vi arbejder med ”Fri for mobberi” kufferten fra Mary fonden
 • Vi afholder trivsels- og værdiuge hvert år i uge 41 og følger løbende op på emnerne resten af året
 • Vi holder trivselssamtaler med børnene 1 gang årligt
 • Alle ansatte laver relationscirklen på alle børn 1 gang årligt
 • Konfliktløsninger i hverdagen
 • Vores aktiviteter er planlagt ud fra ”Den styrkede pædagogiske læreplan”, hvor børnenes trivsel er et fast perspektiv
 • Vi laver en handleplan når der er udfordringer med et barn
 • Vi arbejder ud fra vores handleplaner ”Vi skal være søde ved hinanden” og ”Her taler vi pænt” så alle stuer er enige i vores værdier
 • Børnenes trivsel er et fast punkt på stuemøder og personalemøder
 • Vi har en ordentlig omgangstone og har nul tolerance overfor dårligt sprog
 • Børnenes trivsel er tænkt ind i vores læringsmiljøer
 • Børnesyn er et punkt i evalueringer af vores aktiviteter

https://dcum.dk/artikler-og-debat/mobning-i-skolen - se afsnittet: Læreren sætter rammerne for elevens sociale liv.

7. Digital antimobbestrategi

Digital dannelse på Solhverv Privatskole

På Solhverv Privatskole er det helt centralt, at eleverne bliver klædt på til et trygt og bevidst online liv. De digitale fællesskaber skal som det fysiske fællesskab være præget af respekt og tillid, så barnets muligheder for at begå sig og ytre sig hensigtsmæssigt forbedres. Vi ved at børn og unges oplevelser online, har store og direkte konsekvenser for elevens måde at fungere på i øvrigt. Mobilen og andet digitalt kommunikationsudstyr er noget eleven på alle klassetrin skal lære at bruge hensigtsmæssigt og konstruktivt, da det er en stor del af børnenes sociale fællesskaber, så det kan være gevinst for elevens læring og sociale liv. Mobning og chikane online vil vi ikke acceptere.

På Solhverv Privatskole vil vi arbejde forebyggende med digitale konflikter og problemstillinger ved at arbejde struktureret med elevens digitale dannelse. Vi vil arbejde målrettet for, at vores værdier også spiller en afgørende rolle for vores samvær, når eleven er online. Det gør vi gennem undervisnings-aktiviteter i klassen, som skal forøge elevens viden og handleberedskab i forhold til de digitale udfordringer i et digitalt demokratisk samfund, som barnet møder gennem dets barne- og ungdomsliv. Vi arbejder med en målsætning om at være og gøre eleverne til gode digitale rollemodeller for hinanden, så kommunikationen i og uden for skoletid kan foregå trygt og i en god tone. Ud over undervisning i digital etik vil vi også involvere forældrene ved skolens forældremøder i dette arbejde.

Digital antimobbestrategi

Formål:

Denne plan har til formål at skabe en sikker og tryg digital hverdag for alle eleverne på Solhverv Privatskole, hvor vi forebygger og håndterer digital mobning. Målet er desuden at skabe en tryg og sikker digital kommunikationskultur blandt elever, forældre og personale.

Definition af digital mobning:

Digital mobning er enhver form for aggressiv, krænkende, truende eller chikanerende adfærd, der udføres online eller via elektroniske medier, som for eksempel sociale medier, mobiltelefoner, computerspil eller andre digitale platforme. Digital mobning er en systematisk og gentagen negativ rettet handling mod en eller flere personer. Det kan også omfatte spredning af falske rygter, skadelige billeder eller videoer og andre former for digital manipulation. Digital mobning forstås også som ekskludering på Sociale medier.

Det kan både være i skoletiden eller uden for skoletid og kan stå på 24 timer i døgnet. Skolen har dog en klar forventning om, at forældre tager ansvar for barnets digitale handlinger uden for skoletid.

Eksponeringen af den digitale mobning er særlig problematisk, fordi man ikke ved, hvor mange der har set de krænkende kommentarer eller billeder, og fordi man ikke altid kan slette dem igen.

Forebyggelse af digital mobning:

For at undgå digital mobning arbejder vi på Solhverv Privatskole for at opbygge positive og tolerante fællesskaber uden for de sociale medier, og samtidig arbejder vi for at styrke elevernes digitale kompetencer, så de står bedst muligt rustet til at møde de udfordringer og dilemmaer de kan møde i deres online liv.

Skolen vil uddanne eleverne, lærerne og forældrene i digital dannelse og etikette, online sikkerhed og hvordan man undgår at deltage i digital mobning. Klasserne undervises i henhold til skolens digitale handleplan i digital dannelse, så de digitale muligheder og udfordringer står tydeligt.

Solhverv Privatskole sætter digital dannelse på dagsorden fast hvert år, så eleverne undervises i digital etikette, online sikkerhed og ansvarlig brug af sociale medier. Det foregår primært i skolens Værdiuge/trivselsdage. På disse temadage får eleverne mulighed for at diskutere og drøfte mobning og dens konsekvenser.

Til forældremøder vil skolen vil inddrage forældrene og give dem oplysninger om vores arbejde med dette samt anvise, hvordan de som samlet forældregruppe kan skabe en god kommunikationskultur i klassen.

Personalet bliver løbende uddannet i at genkende tegn på digital mobning og håndtere de berørte elever på en støttende og hensigtsmæssig måde.

Skolen vil følge elevernes onlineaktiviteter og søge efter tegn på digital mobning på en måde, der respekterer elevernes privatliv, men også sikrer deres sikkerhed og trivsel. Vi har regler for brug af mobilen og skolens netværk, så uhensigtsmæssig brug minimeres mest muligt.

Håndtering af digital mobning:

Lærerne læner sig op ad skolens retningslinjer ift. brugen af mobiltelefoner i skoletiden samt skolens antimobbeplan. Hvis digital mobning opdages, vil skolen straks træffe passende foranstaltninger. I første omgang indsamles informationer fra sagens parter og der tages stilling til i hvilken grad klassen, enkelt elever, personale og forældre skal involveres.

Skolen vil kontakte forældre til de(n) involverede elev(er) og samarbejde med dem om at håndtere problemet.

Skolen vil tage affære over for den eller de involverede elever og tydeliggøre, at digital mobning ikke vil blive tolereret og fortsat mobning vil få konsekvenser.
Samtidig skal samtalen med eleven være fokuseret på at ændre adfærd og finde løsninger, så den uhensigtsmæssige adfærd ophører. I samarbejde med eleven og elevens forældre udarbejdes en handleplan.
Handleplanen vil indeholde en umiddelbar indsats, som skal bringe mobningen til ophør, men også en langsigtet forebyggende indsats i klassen, så tilsvarende episoder undgås fremadrettet.

Skolen vil tilbyde støtte og vejledning til offeret og den involverede elev og overvåge situationen og tage yderligere foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

Hvis en elev gentagne gange deltager i digital mobning, vil skolen tage passende sanktioner i brug.

Revision af politikken:

Skolen vil regelmæssigt gennemgå og revidere denne politik for at sikre dens relevans og effektivitet.
Ændringer i politikken vil blive kommunikeret klart og tydeligt til eleverne, lærerne og forældrene.

Dato: 22/02-2024