• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

Digital antimobbestrategi

Digital dannelse på Solhverv Privatskole

På Solhverv Privatskole er det helt centralt, at eleverne bliver klædt på til et trygt og bevidst online liv. De digitale fællesskaber skal som det fysiske fællesskab være præget af respekt og tillid, så barnets muligheder for at begå sig og ytre sig hensigtsmæssigt forbedres. Vi ved at børn og unges oplevelser online, har store og direkte konsekvenser for elevens måde at fungere på i øvrigt. Mobilen og andet digitalt kommunikationsudstyr er noget eleven på alle klassetrin skal lære at bruge hensigtsmæssigt og konstruktivt, da det er en stor del af børnenes sociale fællesskaber, så det kan være gevinst for elevens læring og sociale liv. Mobning og chikane online vil vi ikke acceptere.

På Solhverv Privatskole vil vi arbejde forebyggende med digitale konflikter og problemstillinger ved at arbejde struktureret med elevens digitale dannelse. Vi vil arbejde målrettet for, at vores værdier også spiller en afgørende rolle for vores samvær, når eleven er online. Det gør vi gennem undervisnings-aktiviteter i klassen, som skal forøge elevens viden og handleberedskab i forhold til de digitale udfordringer i et digitalt demokratisk samfund, som barnet møder gennem dets barne- og ungdomsliv. Vi arbejder med en målsætning om at være og gøre eleverne til gode digitale rollemodeller for hinanden, så kommunikationen i og uden for skoletid kan foregå trygt og i en god tone. Ud over undervisning i digital etik vil vi også involvere forældrene ved skolens forældremøder i dette arbejde.

Digital antimobbestrategi

Formål:

Denne plan har til formål at skabe en sikker og tryg digital hverdag for alle eleverne på Solhverv Privatskole, hvor vi forebygger og håndterer digital mobning. Målet er desuden at skabe en tryg og sikker digital kommunikationskultur blandt elever, forældre og personale.

Definition af digital mobning:

Digital mobning er enhver form for aggressiv, krænkende, truende eller chikanerende adfærd, der udføres online eller via elektroniske medier, som for eksempel sociale medier, mobiltelefoner, computerspil eller andre digitale platforme. Digital mobning er en systematisk og gentagen negativ rettet handling mod en eller flere personer. Det kan også omfatte spredning af falske rygter, skadelige billeder eller videoer og andre former for digital manipulation. Digital mobning forstås også som ekskludering på Sociale medier. 

Det kan både være i skoletiden eller uden for skoletid og kan stå på 24 timer i døgnet. Skolen har dog en klar forventning om, at forældre tager ansvar for barnets digitale handlinger uden for skoletid.

Eksponeringen af den digitale mobning er særlig problematisk, fordi man ikke ved, hvor mange der har set de krænkende kommentarer eller billeder, og fordi man ikke altid kan slette dem igen.

Forebyggelse af digital mobning:

For at undgå digital mobning arbejder vi på Solhverv Privatskole for at opbygge positive og tolerante fællesskaber uden for de sociale medier, og samtidig arbejder vi for at styrke elevernes digitale kompetencer, så de står bedst muligt rustet til at møde de udfordringer og dilemmaer de kan møde i deres online liv.

Skolen vil uddanne eleverne, lærerne og forældrene i digital dannelse og etikette, online sikkerhed og hvordan man undgår at deltage i digital mobning. Klasserne undervises i henhold til skolens digitale handleplan i digital dannelse, så de digitale muligheder og udfordringer står tydeligt.

Solhverv Privatskole sætter digital dannelse på dagsorden fast hvert år, så eleverne undervises i digital etikette, online sikkerhed og ansvarlig brug af sociale medier. Det foregår primært i skolens Værdiuge/trivselsdage. På disse temadage får eleverne mulighed for at diskutere og drøfte mobning og dens konsekvenser.

Til forældremøder vil skolen vil inddrage forældrene og give dem oplysninger om vores arbejde med dette samt anvise, hvordan de som samlet forældregruppe kan skabe en god kommunikationskultur i klassen.

Personalet bliver løbende uddannet i at genkende tegn på digital mobning og håndtere de berørte elever på en støttende og hensigtsmæssig måde.

Skolen vil følge elevernes onlineaktiviteter og søge efter tegn på digital mobning på en måde, der respekterer elevernes privatliv, men også sikrer deres sikkerhed og trivsel. Vi har regler for brug af mobilen og skolens netværk, så uhensigtsmæssig brug minimeres mest muligt.

Håndtering af digital mobning:

Lærerne læner sig op ad skolens retningslinjer ift. brugen af mobiltelefoner i skoletiden samt skolens antimobbeplan. Hvis digital mobning opdages, vil skolen straks træffe passende foranstaltninger. I første omgang indsamles informationer fra sagens parter og der tages stilling til i hvilken grad klassen, enkelt elever, personale og forældre skal involveres.

Skolen vil kontakte forældre til de(n) involverede elev(er) og samarbejde med dem om at håndtere problemet.

Skolen vil tage affære over for den eller de involverede elever og tydeliggøre, at digital mobning ikke vil blive tolereret og fortsat mobning vil få konsekvenser.
Samtidig skal samtalen med eleven være fokuseret på at ændre adfærd og finde løsninger, så den uhensigtsmæssige adfærd ophører. I samarbejde med eleven og elevens forældre udarbejdes en handleplan.
Handleplanen vil indeholde en umiddelbar indsats, som skal bringe mobningen til ophør, men også en langsigtet  forebyggende indsats i klassen, så tilsvarende episoder undgås fremadrettet.

Skolen vil tilbyde støtte og vejledning til offeret og den involverede elev og overvåge situationen og tage yderligere foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

Hvis en elev gentagne gange deltager i digital mobning, vil skolen tage passende sanktioner i brug.

Revision af politikken:

Skolen vil regelmæssigt gennemgå og revidere denne politik for at sikre dens relevans og effektivitet.

Ændringer i politikken vil blive kommunikeret klart og tydeligt til eleverne, lærerne og forældrene.