• Faglighed & fordybelse
  • Glade børn lærer mest
  • Udvikling i udlandet

 

Regler ifm. idrætsundervisningen på Solhverv Privatskole 

Undervisningen i idræt (herunder svømning) forudsætter omklædning til idrætstøj og efterfølgende bad. Omklædning og bad er en naturlig del af idrætsundervisningen, ligesom den del af faget understøtter eleverne i deres tilegnelse af gode vaner for personlig hygiejne. Derudover er det værdifuldt, at vores børn og unge i skolen understøttes i at opnå et naturligt forhold til deres egen krop, og udvikler en erkendelse af, at vi som mennesker ser vidt forskellige ud. Drenge og piger klæder om hver for sig. 

Man kan som udgangspunkt ikke fritages for badning, men vi kan gøre personlige undtagelser fra fællesbadning. Dvs. eleven kan under særlige omstændigheder tilbydes at tage badet før de øvrige fra klassen bader.  

Reglerne ligger i forlængelse af Folkeskoleloven – særlig Fælles Mål for faget idræt.

Det er skolens ansvar, at:   

  • Sikre badefaciliteter for eleverne.   

  • Sørge for at badningen foregår i trygge rammer. 

Det er forælderenes ansvar at:  

  • Støtte op om reglerne for badning i forbindelse med idræt.”  

  • Sikre at barnet møder forberedt til undervisningen. Det betyder i denne sammenhæng, at eleven medbringer idrætstøj, håndklæde mv., som gør det muligt at tage del i både idræt og bad. 

Inde- og udesæson
 

Idrætsundervisningen foregår ude fra sommer til efterårsferien og igen fra påske til sommer. Dvs. undervisningen foregår i hallen fra efterårsferien til påske. Der skal medbringes velegnet idræts- og fodtøj til både ude- og indesæsonen. 

Vedr. fritagelse fra idræt
 

En elev kan af helbredsmæssige grunde helt eller delvist fritages for deltagelse i idræt. Hvis det drejer sig om længerevarende fravær, skal skolens leder godkende forældrenes anmodning herom. Ved kortere fravær er det elevens idrætslærer, der modtager anmodningen om fritagelsen. 

Hjemmet kan skriftligt anmode om fritagelse ved at angive årsag og varighed.  

Fritagelse fra idræt betyder, at eleven, i den udstrækning sygdom eller skader tillader det, naturligvis skal være til sted i undervisningen. Dvs., at eleven medbringer idrætstøj, så er det lærernes ansvar at finde øvelser og beskæftigelse, som er relevant og uden risiko ift. skaden.

 

Svømning 

Ovenstående anvisninger omkring fritagelse og badning gælder også ifm. svømme-undervisningen i 4. og 5. klasse. Svømning foregår i Arden svømmehal.